Husorden


Som udgangspunkt opfordres beboerne til i alle forhold, at vise hensynsfuldhed over for andre beboere og for bebyggelsen som helhed


Lejligheden

Radio, TV, musikanlæg og musikinstrumenter:  må anvendes under hensyntagen til de øvrige beboere, og bør normalt undgås i tiden kl. 23.00 – 07.00.

Boremaskiner og slagværktøj:  må kun benyttes under hensyn til de øvrige beboere, og bør ikke benyttes i tiden 20.00 – 08.00.

Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler til husførelsen: må ikke ved støj eller på anden måde være til gene for ejendommens øvrige beboere.

Tøjtørring udendørs: er tilladt på stativ på altaner og i haver.

Altankasser og markiser:  må kun opsættes efter tilladelse fra udlejeren, og beplantning og vedligeholdelse af altankasser må ikke være til gene for ejendommens øvrige beboere.

Fuglebræt eller lignende:  må ikke anbringes ud for vinduer eller altaner.

Grill : må anvendes under hensyntagen til andre beboere, særligt beboere på 1. sal.

 

Fællesarealer

Husholdningsaffald : skal anbringes i omhygggeligt lukkede poser i blokkens affaldscontainere/affaldsstativer placeret i skuret udenfor indgangen til blokken.

Papir og glas:  lægges i de af kommunen opstillede containere udenfor Kong Svends Vænge i forlængelse af Kongebuen eller afleveres på genbrugsstationen Hassellunden 2B.

Andet affald (der ikke fjernes med dagrenovation):  afleveres på genbrugs stationen beliggende Hassellunden 2B.

Barnevogne, cykler o. lign.:  placeres i det til lejligheden hørende skur.

Leg og ophold på fællesarealerne:  skal ske under rimelig hensyntagen til de øvrige beboere. Legetøj må ikke efterlades, men skal af de pågældende eller af deres familie fjernes ved lejetidens ophør.

Havemøbler og lign:  må benyttes på fællesarealerne, men må ikke efterlades efter endt brug.

Fyrværkeri :  må ikke antændes noget sted i ejendommen eller på dennes arealer

Kørsel på området : Kørsel med enhver form for transportmidler skal på ejendommens område foregå med forsigtighed og under iagttagelse af størst mulige hensyn til beboerne. I øvrigt gælder Færdselslovens bestemmelser.

Parkering:  Biler og motorcykler må kun parkeres på parkeringspladserne.

 

Der henvises også til lejekontrakten og lejeloven