Husorden

Husorden

HUSORDEN 1. marts 2023/BSK

Download hele husordenen her

Indhold
1 Lejligheden 2
1.1 Altankasser 2
1.2 Boremaskiner og slagværktøj 2
1.3 Forsikring 2
1.4 Fuglebræt eller lignende 2
1.5 Grill 2
1.6 Markiser 2
1.7 Nøgler 2
1.8 Radio, TV, musikanlæg og musikinstrumenter 2
1.9 Tøjtørring udendørs 2
1.10 Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler 2
1.11 Vindsejl på altaner 2
1.12 Ændringer i det lejede 2
2 Fællesarealer 3
2.1 Affald 3
2.2 Andet affald (der ikke fjernes med dagrenovation) 3
2.3 Barnevogne, cykler o. lign. 3
2.4 Fyrværkeri 3
2.5 Havemøbler og lign. 3
2.6 Hunde 3
2.7 Husdyr 3
2.8 Kørsel på området 4
2.9 Leg og ophold 4
2.10 Parkering 4
Alle beboerne opfordres til i alle forhold at vise hensynsfuldhed over for andre
beboere (2 benede, som 4 benede) og for bebyggelsen som helhed.

1 Lejligheden

1.1 Altankasser
Må kun opsættes efter tilladelse fra udlejeren, på indersiden af gelænderet. Beplantning og vedligeholdelse
af altankasser må ikke være til gene for ejendommens øvrige beboere.

1.2 Boremaskiner og slagværktøj
Må kun benyttes under hensyn til de øvrige beboere, og bør ikke benyttes i tiden 20.00 – 8.00.

1.3 Forsikring
Forsikring af indbo og hvidevarer samt glas-, rude- og kummeforsikring påhviler lejer. Udlejer dækker ikke
udgifter som følge af skader på genstande omfattet af sådanne forsikringer.

1.4 Fuglebræt eller lignende
Må ikke anbringes ud for vinduer eller altaner. Vær opmærksom på, at fuglefoder kan tiltrække mus o. lign.

1.5 Grill
Må anvendes under hensyntagen til andre beboere, særligt beboere på 1. sal.

1.6 Markiser
Må ikke opsættes.

1.7 Nøgler
Omkostninger ved bortkomst af nøgler, herunder omkodning og udskiftning af andre låse i bebyggelsen,
betales af lejeren.

1.8 Radio, TV, musikanlæg og musikinstrumenter
Må anvendes under hensyntagen til de øvrige beboere, og bør normalt undgås i tiden kl. 23.00 – 7.00.

1.9 Tøjtørring udendørs
Tilskyndes og er tilladt på stativ på altaner og i haver.

1.10 Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler
Til husførelsen, må ikke ved støj eller på anden måde være til gene for ejendommens øvrige beboere. Må
benyttes i tiden 7.00 – 22.00.

1.11 Vindsejl på altaner
Må opsættes i farven sort eller antracitgrå.

1.12 Ændringer i det lejede
Såvel indvendigt, som udvendigt herunder i haveanlæg eller på altan må kun foretages med udlejers
skriftlige godkendelse. Har lejeren, med udlejers skriftlige godkendelse, foretaget ændringer af det lejede,
er lejeren ved lejeforholdets ophør, forpligtet til at reetablere det lejede, med mindre udlejer skriftligt har
frafaldet dette krav. Udlejer kan forlange, at lejeren, inden en ændring foretages, indbetaler et rimeligt
depositum til sikkerhed for reetableringspligten.

2 Fællesarealer

2.1 Affald
Lejer har pligt til at følge renovationsselskabets regulativer for tømning, herunder affaldssortering. Se
venligst Egedal Kommunes affaldssorteringsanvisninger.
Affaldsposer udleveres af viceværten.
Alt affald lægges i poser. Luk luften ud inden, der slås knude på posen, hvorefter den placeres i containeren.
Såfremt lejer bestiller ekstra tømning, skal lejer selv betale for denne ydelse og udgiften er pligtig
pengeydelse i lejeforholdet.

2.2 Andet affald (der ikke fjernes med dagrenovation)
afleveres på genbrugsstationen beliggende Hassellunden 2B.

2.3 Barnevogne, cykler o. lign.
Barnevogne o. lign placeres i det til lejligheden hørende skur. Cykler placeres i cykelstativet.

2.4 Fyrværkeri
Fyrværkeri må ikke antændes noget sted i ejendommen eller på dennes arealer.

2.5 Havemøbler og lign.
Må benyttes på fællesarealerne, men må ikke efterlades efter endt brug.

2.6 Hunde
Skal ALTID være i snor udenfor lejligheden.

2.7 Husdyr
Lejer må holde husdyr under følgende betingelser:
a) Der må højest holdes 1 husdyr pr. lejemål.
b) Husdyrene skal som udgangspunkt være mindre dyr.
c) Der må ikke holdes farlige eller giftige dyr eller dyr, der af offentligheden kan opfattes som farlige eller
giftige, som fx. slanger, skorpioner, hunderacer, som kan benyttes som kamphunde, mv.
d) Dyrene må ikke være generende for omgivelserne ved fx. deres opførsel, lugt eller støj – herunder gøende
hunde. Det er udlejers beføjelse at tage stilling til om, husdyret er generende for omgivelserne.
e) Hunde er tilladt efter lejers underskrift af erklæring udleveret af udlejer.
f) Udlejer kan give dispensation til at holde husdyr, som ikke opfylder punkt a, b eller c. Dispensationen skal
gives skriftligt og gives under forudsætning af, at husdyret ikke er til gene for omgivelserne ved fx. truende
opførsel, lugt eller støj. Udlejer kan til enhver tid tilbagekalde dispensationen og kræve husdyret bortskaffet.
g) Udlejer kan ophæve og/eller opsige lejeforholdet i tilfælde af, at lejeren trods påmindelse holder husdyr i
strid med ovennævnte.
h) Ejere og brugere af akvarier skal tegne ansvarsforsikring specielt herfor.

2.8 Kørsel på området
Kørsel med enhver form for transportmidler, skal på ejendommens område, foregå med forsigtighed og under iagttagelse af størst mulige hensyn til beboerne. I øvrigt gælder Færdselslovens bestemmelser.

2.9 Leg
og ophold på fællesarealerne, skal ske under rimelig hensyntagen til de øvrige beboere. Legetøj må ikke efterlades,
men skal af de pågældende eller af deres familie fjernes ved lejetidens ophør. Husk at læg net over
sandkassen.

2.10 Parkering
Biler og motorcykler må kun parkeres på parkeringspladserne.